Class 10 Maithili

जय जवान : जय किसान Chapter Class 10th Exam Maithili Objective Question

Class 10th Matric Exam Maithili मैथिली महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रशन Objective Question जय जवान : जय किसान Chapter 1. ‘जय जवान जय किसान’ कविताक रचनाकार के छथि?  (A) काशीकान्त मिश्र ‘मधुप’ (B) रवीन्द्रनाथ ठाकुर  (C) उदयचन्द्र झा ‘विनोद’ (D) तारानन्द ‘वियोगी’  Ans.-(B) 2. मैथिली मे फिल्म ‘ममता गाबय गीत’ बनयबाक श्रेय छनि- (A) महेन्द्र मलंगिया मैं […]