Class 10 Maithili

Class 10th Matric Exam Maithili भरि छीपा भात Chapter Objective Question

Class 10th Matric Exam Maithili मैथिली महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रशन Objective Question भरि छीपा भात Chapter 1. बतहियाक पति छल- (A) बुढ़वा (B) युवक (C) किशोर (D) अधवयसू Ans.-(A) 2. विभारानीक कथा-संग्रह अछि – (A) धरती माता (B) खोह सँ निकसइतर (C) गाम सुगनैत (D) चितकाबर  Ans.-(B) 3. ‘कन्यादान’ उपन्यासक हिन्दी अनुवाद कयने छथि – (A) […]