Class 10 Maithili

Class 10th Matric Exam Maithili मैथिली महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रशन Objective Question

Class 10th Matric Exam Maithili मैथिली ऑब्जेक्टिव प्रशन Objective Question पर्यावरण 1. ‘पर्यावरण’ क लेखक छथि  (A) दिनेश्वर लाल ‘आनन्द (B) मोहन भादद्वाज (C) रमानन्द झा ‘रमण’ (D) रमण झा  Ans.-(A) 2. गाछ-वृक्ष हमर धार्मिक आ……….जीवनक अंग बनि गेल।  (A) प्राकृतिक  (B) राजनीतिक (C) सांस्कृतिक (D) अज्ञात Ans.-(C) 3. जीवन लेल सभ सँ आवश्यक अछि  […]