Class 10th Sanskrit

कक्षा 10 संस्कृत पीयूषम क्रियताम् एतत् चैप्टर महत्वपूर्ण प्रशन

क्रियताम् एतत्


1. ‘अस्ति यत् जनैः किं करणीयम् वा अकरणीयम् तस्य ज्ञानं सम्यक्रू पेण मिलति’- अस्य किं पाठस्य प्रयोजनम् अस्ति?

(A) प्रियं भारतम्

(B) नरस्य 

(C) क्रियताम् एतत्

(D) ध्रुवोपाख्यानम्

Ans.-(C)


2. ‘भीयताम्’ शब्दार्थाः 

(A) भयभीत 

(B) भय से लड़ें

(C) भय से मरा

(D) डरें 

Ans.-(D)


3. केषां संगः करणीयः ? 

(A) परोपकाराय

(B) सज्जनानां 

(C) दुर्जनानां

(D) सद्गुणेषु 

Ans.-(B)


4. यदि किमपि करणीयम् इति इच्छा तर्हि । 

(A) धर्मः पाल्यताम्

(B) परोपकारः क्रियताम् 

(C) सत्यम् उच्चताम्

(D) दूरे स्थीयताम्

Ans.-(B)


5. कस्मात् + चित् = 

(A) कस्मातीचित्त

(B) कस्मातिचत्

(C) कस्माच्चित्

(D) कस्स्माच्चीत्

Ans.-(C) 


IMPORTANT LINKS – 

👉 CLASS 10TH CLICK HERE
👉 CLASS 12TH CLICK HERE
👉 12TH MODEL SET CLICK HERE
👉 10TH MODEL SET CLICK HERE

S.N 10TH EXAM SANSKRIT OBJECTIVE
पीयूषम भाग – 2 
मंङगलम्
2 पाटलिपुत्र वैभम्
3 अलस कथा
4 संस्कृत साहित्ये लेखिका:
5 भारत महिमा
6 भारतीय संस्काराः
7 नीतिश्लोकाः
8 कर्मवीर था
9 स्वामी दयानन्दः
10 मन्दाकिनीवर्णनम्
11 व्याघ्रपथिक कथा
12 कर्णस्य दानवीरता
13 विश्व शान्तिः

कक्षा 10 संस्कृत पीयूषम क्रियताम् एतत् चैप्टर महत्वपूर्ण प्रशन

10TH (MATRIC) EXAM OBJECTIVE & SUBJECTIVE 
📍 SCIENCE CLICK HERE
📍 SOCIAL SCIENCE  CLICK HERE
📍 MATHEMATICS  CLICK HERE
📍 HINDI  CLICK HERE
📍 SANSKRIT  CLICK HERE
📍 ENGLISH CLICK HERE
📍 URDU  CLICK HERE
📍 MAITHILI  CLICK HERE
📍 NON – HINDI  CLICK HERE

10th Sanskrit (संस्कृत) objective type question answer, Sanskrit (संस्कृत) ka objective question, class 10 Sanskrit (संस्कृत) objective question in hindi, class 10th objective question , mcq questions for class 10 Sanskrit (संस्कृत) with answers in hindi, mcq questions for class 10 Sanskrit (संस्कृत) with answers pdf, bihar board objective question 2020, class 10th ka objective question


Class 10th Sanskrit VVI Objective Question संस्कृत पीयूषम क्रियताम् एतत् चैप्टर महत्वपूर्ण प्रशन

पीयूषम (अनुपूरक)
1 भवान्यष्टकम्
2 जयदेवस्य औदार्यम्
3 अच्युताष्टकम्
4 हास्य कणिका:
5 ससार मोह:
6 मधुराष्टकम्
7 भीष्म प्रतिज्ञा
8 वृक्षैः समं भवतु में जीवनम्
9 अहो, सौन्दर्यस्य अस्थिरता
10 संस्कृतेन जीवनम्
11 पर्यटनम्
12 स्वामिनः विवेकानन्दस्य व्यथा
13 शुकेश्वराष्टकम्
14 वणिजः कृपणता
15 जयतु संस्कृतम्
16 कन्यायाः पतिनिर्णयः
17  राष्ट्रस्तुतिः
18 सत्यप्रियता
19 जागरणगीतम्

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *