Class 10 Maithili

Class 10th Exam 2021 Maithili Guess Objective Question

Class 10th Matric Exam Maithili मैथिली महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रशन Objective Question माँ Chapter 1. ‘माँ’ केर रचयिता छथि?  (A) तारानन्द वियोगी (B) बुद्धिनाथ मिश्र (C) उदयचन्द्र झा ‘विनोद’ (D) काशीकान्त मिश्र  Ans.-(A) 2. छुबि नहि पबैछ…………….चरण।  (A) माँक  (B) बापक (C) दीदीक  (D) भाईक  Ans.-(A) 3. तारानन्द वियोगीक रचना अछि – (A) माँ  (B) रौदीका […]