Class 10 Maithili

Class 10th Matric Exam Maithili मैथिली महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रशन Objective Question

माँ Chapter


1. ‘माँ’ केर रचयिता छथि? 

(A) तारानन्द वियोगी

(B) बुद्धिनाथ मिश्र

(C) उदयचन्द्र झा ‘विनोद’

(D) काशीकान्त मिश्र 

Ans.-(A)


2. छुबि नहि पबैछ…………….चरण। 

(A) माँक 

(B) बापक

(C) दीदीक 

(D) भाईक 

Ans.-(A)


3. तारानन्द वियोगीक रचना अछि –

(A) माँ 

(B) रौदीका

(C) रौदी अछि

(D) वन्दना 

Ans.-(A)


4. ओ देवता थिकीह……………. । 

(A) भाई 

(B) बाप

(C) माँ 

(D) दीदी 

Ans.-(C)


5. अहाँक प्राण थिकीह….. । 

(A) दीदी 

(B) भाई

(C) बाप 

(D) माँ 

Ans.-(D)


6. ओ वृत थिकीह……………। 

(A) दीदी 

(B) माँ

(C) भाई 

(D) बाप 

Ans.-(B) 


Class 10th Matric Exam Maithili मैथिली महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रशन Objective Question

10TH (MATRIC) EXAM 
Science (विज्ञान) CLICK
Social Sc. (सामाजिक विज्ञान) CLICK
Mathematics (गणित) CLICK
Hindi (हिन्दी) CLICK
Sanskrit (संस्कृत) CLICK
English (अंग्रेजी) CLICK
Maithili (मैथिली) CLICK
Non-Hindi (अहिन्दी) CLICK
 10TH 12TH  MOBILE APP
Class 10th CLICK
Class 12th CLICK
10th Mobile App CLICK
12th Mobile App CLICK

Class 10th Matric Exam Maithili Chapter Wise Objective Question, 10th Maithili (मैथिली) objective type question answer 2021-22, Maithili (मैथिली) ka objective question, class 10 Maithili (मैथिली) objective question in hindi, class 10th objective question 2020, mcq questions for class 10 Maithili (मैथिली) with answers in hindi, mcq questions for class 10 Maithili (मैथिली) with answers pdf, bihar board objective question 2021, class 10th ka objective question, Class 10th Matric Exam Maithili Chapter Wise Objective Question


Class 10th Matric Exam Maithili मैथिली महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रशन Objective Question

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *