Class 10th Sanskrit

Class 10th Sanskrit VVI Objective Question संस्कृत पीयूषम वणिजः कृपणता चैप्टर महत्वपूर्ण प्रशन

Class 10th Sanskrit VVI Objective Question संस्कृत पीयूषम वणिजः कृपणता चैप्टर महत्वपूर्ण प्रशन वणिजः कृपणता 1. कस्मिंश्चित् ग्रामे कश्चन् ……….. आसीत्।  (A) जनाः (B) कृषक: (C) वणिक् (D) कृपण: Ans.-(C) 2. यथायोग्यः कर्तारः न्यायप्रियः कीदृशः आसीत् ?  (A) वणिक्  (B) वृद्धा महिला (C) ग्रामप्रमुखः (D) वैद्यनाथ  Ans.-(C) 3. कि करणीया न करणीया वा ?  (A) कथया  […]