Class 10th Sanskrit

Class 10th Sanskrit VVI Objective Question संस्कृत पीयूषम समयप्रज्ञा चैप्टर महत्वपूर्ण प्रशन, Bihar Board कक्षा 10 संस्कृत पीयूषम महत्वपूर्ण प्रशन

समयप्रज्ञा


 1. क: ‘चोरः चोरः’ इति आक्रोशं कृतवान् ? 

(A) दुर्गादासः 

(B) रविदासः

(C) वृद्धः 

(D) वृद्धाः महिला

Ans.-(A)


2. दुर्गादासः एकस्य ग्रामस्य …………. आसीत्। 

(A) कृषक: 

(B) शिक्षक:

(C) बुद्धिमान युवकः

(D) चोरः 

 Ans.-(C)


3. जनाः कस्य समयप्रज्ञां श्लाघितवन्तः ? 

(A) राजस्व 

(B) दुर्गादासस्य

(C) ग्रामीणजनाः

(D) कृपणः 

Ans.-(B)


4. ‘कुतश्चित’ शब्दार्थाः 

(A) जहाँ से

(B) आ गए

(C) वहाँ पर

(D) कहीं से

Ans.-(D)


5. के व्याघ्र मारितवन्तः ? 

(A) दर्गादासः 

(B) राजस्य

(C) ग्रामीण बाला

(D) ग्रामीणजनाः

 Ans.-(D)


 

S.N 10TH EXAM SANSKRIT OBJECTIVE
पीयूषम भाग – 2 
मंङगलम्
2 पाटलिपुत्र वैभम्
3 अलस कथा
4 संस्कृत साहित्ये लेखिका:
5 भारत महिमा
6 भारतीय संस्काराः
7 नीतिश्लोकाः
8 कर्मवीर था
9 स्वामी दयानन्दः
10 मन्दाकिनीवर्णनम्
11 व्याघ्रपथिक कथा
12 कर्णस्य दानवीरता
13 विश्व शान्तिः

कक्षा 10 संस्कृत पीयूषम समयप्रज्ञा चैप्टर महत्वपूर्ण प्रशन

10th Sanskrit (संस्कृत) objective type question answer, Sanskrit (संस्कृत) ka objective question, class 10 Sanskrit (संस्कृत) objective question in hindi, class 10th objective question , mcq questions for class 10 Sanskrit (संस्कृत) with answers in hindi, mcq questions for class 10 Sanskrit (संस्कृत) with answers pdf, bihar board objective question 2020, class 10th ka objective question


Class 10th Sanskrit VVI Objective Question संस्कृत पीयूषम समयप्रज्ञा चैप्टर महत्वपूर्ण प्रशन

पीयूषम (अनुपूरक)
1 भवान्यष्टकम्
2 जयदेवस्य औदार्यम्
3 अच्युताष्टकम्
4 हास्य कणिका:
5 ससार मोह:
6 मधुराष्टकम्
7 भीष्म प्रतिज्ञा
8 वृक्षैः समं भवतु में जीवनम्
9 अहो, सौन्दर्यस्य अस्थिरता
10 संस्कृतेन जीवनम्
11 पर्यटनम्
12 स्वामिनः विवेकानन्दस्य व्यथा
13 शुकेश्वराष्टकम्
14 वणिजः कृपणता
15 जयतु संस्कृतम्
16 कन्यायाः पतिनिर्णयः
17  राष्ट्रस्तुतिः
18 सत्यप्रियता
19 जागरणगीतम्

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *