Class 10th Sanskrit

Class 10th Sanskrit VVI Objective Question संस्कृत पीयूषम ध्रुवोपाख्यानम् चैप्टर महत्वपूर्ण प्रशन

ध्रुवोपाख्यानम्


1. सुनीतेः पुत्र कः आसीत् ?

(A) अधमः

(B) उत्तमः

(C) ध्रुवः

(D) लब्धवान

सही उत्तर देखें
(C) ध्रुवः

2. सुरुचे पुत्रः कः आसीत् ?

(A) अधमः

(B) उत्तमः

(C) ध्रुवः

(D) लब्धवान

सही उत्तर देखें
(B) उत्तमः

3. ‘क्रोडे’ शब्दार्थाः 

(A) करुणा

(B) रोना

(C) क्योंकि

(D) गोद में

सही उत्तर देखें
(D) गोद में

4. ‘अनादृतः’ शब्दार्थाः 

(A) अनावृत्त

(B) अनादर

(C) अनल

(D) आज ही

सही उत्तर देखें
(B) अनादर

5. ध्रुवस्य मातुः नाम किम् आसीत् ? 

(A) अनीति

(B) सुमति

(C) सुनीतिः

(D) स्मृति

सही उत्तर देखें
(C) सुनीतिः

6. देव + ऋषिः =

(A) देवऋषि

(B) देवर्षि

(C) देवर्षीः

(D) देवर्षिः

सही उत्तर देखें
(D) देवर्षिः

7. किम् तपः कर्तुं मधुसंज्ञं वने गतवान् ? 

(A) अनीति

(B) सुनीतिः

(C) ध्रुवः

(D) स्मृति

सही उत्तर देखें
(C) ध्रुवः

8. गतः + असि = 

(A) गतोऽसि

(B) गत्येषु

(C) गतः असि

(D) गत्येष:

सही उत्तर देखें
(A) गतोऽसि

9. ध्रुवोपाख्यानं कां शिक्षा ददाति ? 

(A) दृढ़संकल्पेन

(B) शिक्षा प्राप्तकर्तुं

(C) लब्धवान 

(D) अतीव लाभस्य

सही उत्तर देखें
(A) दृढ़संकल्पेन

S.N 10TH EXAM SANSKRIT OBJECTIVE
पीयूषम भाग – 2 
मंङगलम्
2 पाटलिपुत्र वैभम्
3 अलस कथा
4 संस्कृत साहित्ये लेखिका:
5 भारत महिमा
6 भारतीय संस्काराः
7 नीतिश्लोकाः
8 कर्मवीर था
9 स्वामी दयानन्दः
10 मन्दाकिनीवर्णनम्
11 व्याघ्रपथिक कथा
12 कर्णस्य दानवीरता
13 विश्व शान्तिः

कक्षा 10 संस्कृत पीयूषम ध्रुवोपाख्यानम् चैप्टर महत्वपूर्ण प्रशन

10th Sanskrit (संस्कृत) objective type question answer, Sanskrit (संस्कृत) ka objective question, class 10 Sanskrit (संस्कृत) objective question in hindi, class 10th objective question , mcq questions for class 10 Sanskrit (संस्कृत) with answers in hindi, mcq questions for class 10 Sanskrit (संस्कृत) with answers pdf, bihar board objective question 2020, class 10th ka objective question


Class 10th Sanskrit VVI Objective Question संस्कृत पीयूषम ध्रुवोपाख्यानम् चैप्टर महत्वपूर्ण प्रशन

पीयूषम (अनुपूरक)
1 भवान्यष्टकम्
2 जयदेवस्य औदार्यम्
3 अच्युताष्टकम्
4 हास्य कणिका:
5 ससार मोह:
6 मधुराष्टकम्
7 भीष्म प्रतिज्ञा
8 वृक्षैः समं भवतु में जीवनम्
9 अहो, सौन्दर्यस्य अस्थिरता
10 संस्कृतेन जीवनम्
11 पर्यटनम्
12 स्वामिनः विवेकानन्दस्य व्यथा
13 शुकेश्वराष्टकम्
14 वणिजः कृपणता
15 जयतु संस्कृतम्
16 कन्यायाः पतिनिर्णयः
17  राष्ट्रस्तुतिः
18 सत्यप्रियता
19 जागरणगीतम्

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *