Class 10th Sanskrit

Class 10th Sanskrit VVI Objective Question संस्कृत पीयूषम संसार मोहः  चैप्टर महत्वपूर्ण प्रशन

संसार मोहः


1. वैकुठे अनंतः अस्ति

(A) भोजनस्य

(B) आनंदः

(C) नास्ति

(D) बुभुक्षा

Ans.-(B)


2. किम् + च = 

(A) किम्च

(B) किमेच

(C) किञ्च

(D) किञ्चित

Ans.-(C)


3. संसारस्य मोहः कीदृशः भवति ? 

(A) स्वस्य

(B) भयङ्करः

(C) ईदृशः

(D) रुग्णाः

Ans.-(B)


4. किम् पुनः अपृच्छत-मम् भार्यां पृच्छतु, अहं तु एकाकी गन्तुं न इच्छामि इति। 

(A) प्रह्लादः

(B) वराहः

(C) नृसिंहस्य

(D) ब्राह्मणाः

Ans.-(B)


5. भोजनस्य समस्या कुत्र नास्ति ? 

(A) परिव्राजकाः

(B) वराह

(C) वैकुंठे 

(D) पक्षिण: 

Ans.(C)


6. ‘सर्वेऽपि’ का संधि-विच्छेद होगा 

(A) सर्व + अपि

(B) सर्वे + अपि 

(C) सर्वा + अपि

(D) सर्व + एअपि

 Ans.-(B)


7. ‘किमपि’ का अर्थ है 

(A) कुछ तो 

(B) कुछ-कुछ

(C) कुछ भी

(D) कुछ नहीं 

Ans. (C)


8. किम् अयाचत सर्वप्राणिनां कृते वैकुंठं व्यवस्था भवेत्? 

(A) नृसिंहस्य 

(B) प्रह्लादः

 (C) वैकुंठे 

(D) पशु-पक्षिणः

Ans.-(B)


9. ‘प्रात्यते यत्-सांसारिक मोहः प्राणिनां वैकुंठ गमनेऽपि अवरोधः अस्ति’ किम कथया सन्देशः ?

(A) संसारमोहः

(B) हास्यकणिका

(C) संस्कृतेन जीवनम्

(D) पर्यटनम् 

Ans.-(A)


10. नृसिंहस्य प्रियः भक्तः आसीत् 

(A) पशु-पक्षिणः

(B) भगवान्

(C) आनन्दः 

(D) प्रह्लादः 

Ans.-(D)


S.N 10TH EXAM SANSKRIT OBJECTIVE
पीयूषम भाग – 2 
मंङगलम्
2 पाटलिपुत्र वैभम्
3 अलस कथा
4 संस्कृत साहित्ये लेखिका:
5 भारत महिमा
6 भारतीय संस्काराः
7 नीतिश्लोकाः
8 कर्मवीर था
9 स्वामी दयानन्दः
10 मन्दाकिनीवर्णनम्
11 व्याघ्रपथिक कथा
12 कर्णस्य दानवीरता
13 विश्व शान्तिः

कक्षा 10 संस्कृत पीयूषम संसार मोहः चैप्टर महत्वपूर्ण प्रशन

10th Sanskrit (संस्कृत) objective type question answer, Sanskrit (संस्कृत) ka objective question, class 10 Sanskrit (संस्कृत) objective question in Hindi, class 10th objective question, mcq questions for class 10 Sanskrit (संस्कृत) with answers in Hindi, mcq questions for class 10 Sanskrit (संस्कृत) with answers pdf, Bihar board objective question 2020, class 10th ka objective question


Class 10th Sanskrit VVI Objective Question संस्कृत पीयूषम संसार मोहः  चैप्टर महत्वपूर्ण प्रशन

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *